>>หลักการสื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ตามกระบวนการ ADDIE