บุคคลากร

ชื่อ นายอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ นายวิโรจน์ อภินันท์ธนากร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ นายภัครพล อาจอาษา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำ

1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

2.ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการ

3.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย

4.ดูแลระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

5.ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เว็บไซต์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.งานบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.งานบริหารความเสี่ยง

8.งานประกันคุณภาพการศึกษา

9.งานบริการและฝึกอบรม งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานพัฒนาระบบ

10.งานซ่อมบำรุง

11.กำกับ ติดตาม งานบริการการศึกษา

12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นายกาญจนศิริ อันภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. 2.ดูและระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
 3. 3.ดูแลการใช้งานอีเมลล์ภายใต้โดเมนเนม @cpru.ac.th
 4. 4.ดูแลระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย
 5. 5.ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
 6. 6.จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสัมมนา
 7. 7.ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 8. 8.งานสำนักงาน เช่นการเงิน พัสดุ
 9. 9.งานเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปี
 10. 10.งานบริหารความเสี่ยง
 11. 11.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 12. 12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นางสาวปาณิสรา ตาชัยภูมิ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. 2.ให้บริการพื้นที่ ฐานข้อมูล และบัญชีผู้ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์
 3. 3.งานออกแบบกราฟฟิกส์
 4. 4.จัดทำระบบสำรวจ และสรุปความพึงพอใจในการใช้งานระบบการให้บริการเครือข่าย
 5. 5.ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามปีงบประมาณ
 6. 6.พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้าน
 7. 7.เว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานภายใน
 8. 8.พัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
 9. 9.ดำเนินการโครงการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 10. 10.ให้บริการส่งข้อมูลข่าวสารทาง sms
 11. 11.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นายศราวุฒิ เกิดถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานประจำ คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 2. 2.ดูแล บำรุงรักษา ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ – ๕
 3. 3.ดูแลระบบการเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณด้วยสาย (wide) และไร้สาย (widelress)  ภายในมหาวิทยาลัย
 4. 4.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการการสืบค้นภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5.ดูแลและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดีย
 6. 6.พัฒนาโครงการฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ไอที คลินิก)
 7. 7.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน
 8. 8.ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 9. 9.ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
 10. 10.ศึกษา คิดค้นพัฒนา application android เพื่อใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
 11. 11.ดูแลระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 12. 12.พัฒนาโครงการฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ไอที คลินิก)
 13. 13.ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (support and service)
 14. 14.ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อของสายสัญญาณภายในมหาวิทยาลัย
 15. 15.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 16. 16.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ นายสุชาติ พงษ์สุพรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
งานประจำ

 1. 1.ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
 2. 2.ดูแล บำรุงรักษา ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ – ๕
 3. 3.ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อของสายสัญญาณภายในมหาวิทยาลัย
 4. 4.พัฒนาโครงการฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ไอที คลินิก)
 5. 5.ดูแลการให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
 6. 6.ตรวจการให้บริการระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. 7.ตรวจห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. 8.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 9. 9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย