ประวัติ

ยุคแรกเริ่มของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นในนามศูนย์คอมพิวเตอร์ในปี 2547 สำนักงานอยู่ชั้น M อาคารวชิราลงกร 6 ชั้น

ยุคที่สอง มีพัฒนาการทางด้านระบบเครือข่ายที่ใหญ่(ปี2550) ขึ้นจึงได้ย้ายมาใช้ห้องที่อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีชั้น 2 ซีกซ้าย(ซีกขวาเป็นคณะพยาบาล) โดยได้รวมกับศูนย์ภาษา ใช้ชื่อหน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุคสาม(ปี2557)ได้รวมหน่วยงานใหม่ โดยรวมกับศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) ให้อยู่ภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ยุคที่สี่(ปี2560) เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) กับการเป็นมหาวิทยาลัยโดยงานไอทีนั้นก็จะมีรายละเอียดย่อยลงไปก็คืองานห้องปฏิบัติการสารสนเทศงานบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยงานพัฒนาและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย งานสนับสนุนการเรียนการสอนงานการผลิตสื่อ  เป็นต้น