พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจหน่วยงาน
1.พัฒนากระบวนการ ให้บริการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้
2. จัดศูนย์บริการ ด้านไอทีให้สอดคล้องกับหลักสูตรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกแบบบูรณาการ
4. ปรับกระบวนทัศน์บุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ผู้นำในด้านไอที

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน
1.เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยให้ตรงตามความต้องการตามหลักสูตร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในศูนย์วิทยบริการให้สามารถบริการและจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศแก่บุคคลในมหาวิทยาลัยและชุมชน
5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทางการศึกษา
6. เพื่อพัฒนา สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและการฝึกอบรมระยะสั้น รวมทั้งให้การบริการเปิดสอนหลักสูตรบูรณาการ(บริการวิชาการทางสังคม กับการต่อยอดสู่อาชีพ)แก่บุคลากรและนักศึกษาหน่วยงานภายในและนอก ตลอดจนบุคคลที่สนใจ