แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ในการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2. แบบฟอร์มขอส่งข้อมูลข่าวสารลงบน www.cpru.ac.th
3. แบบฟอร์มขอฝากเว็บ (Web Hosting)
4. แบบฟอร์มขอใช้ห้อง (Computer Room)
5. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต/ชั่วคราว (CPRU Acccount)
6.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์Web Conference

เอกสาร
1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระเบียบ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์
3. หลักเกณฑ์ การใช้บริการเครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560