ห้องบริการคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์สองแห่ง

  • ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์เป็นอาคารขนาด (อาคาร 5 ชั้น ) จำนวน 20 เครื่อง สำหรับนักศึกษาเข้าใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารศูนย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3) สำหรับอาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการเรียน และการอบรม
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารศูนย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3) สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการเรียนการสอน

โดยคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เป็น Desktop PC ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 และซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2007

การขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องอบรม

  1. นักศึกษา บุคลากร คณะ/หน่วยงานสำรองห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องอบรมที่ งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อสำรองห้องได้แล้วให้ ส่งบันทึกข้อความถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์
  2. บุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานการจองห้องที่งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์  0-44 815111 ต่อ 115
  3. หากต้องการบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างอบรม ให้ส่งแบบขอบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวมาพร้อมหนังสือขอใช้บริการห้อง โดยส่ง แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ ถึงผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้บริการห้อง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
  4. ผู้ขอใช้บริการห้องต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทรัพย์สินประจำห้องชำรุด บกพร่อง หรือสูญหาย ด้วยเหตุจากการใช้งาน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย
  5. ค่าธรรมเนียมในการใช้งานเป็นไปตาม ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ