วิจัยและพัฒนา

บริการ ออกแบบ ควบคุมการพัฒนา พัฒนาเว็ปไซต์ และ บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับมหาวิทยาลัย และ คณะ/หน่วยงาน
ทั้งแบบ Client-Server, Web-based, Cloud และ Mobile (iOS, Android, Windows) โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการพัฒนาและบริหารจัดการที่ทันสมัย อาทิ Agile, Scrum, Test-Driven Development, Secure-by-Design, Pair Programming ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงความต้องการในระยะเวลารวดเร็ว

ผลงาน
ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบ E-learning (moodle)
CPRU App (iOS, Android)
พัฒนาเว็ปไซต์ให้คณะครุศาสตร์

คณะ/หน่วยงานที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเข้าใช้งานระบบที่มีอยู่ ติดต่อที่ งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ