บัญชีผู้ใช้งาน

 

 

บัญชีผู้ใช้งาน CPRU Authen Account นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเมื่อเข้าศึกษาหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะได้รับ account สำหรับเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับ account จากกองบริการการศึกษา (งานทะเบียนฯ) ในวันปฐมนิเทศ บุคลากรจะได้รับ account ในวันรายงานตัวเข้าทำงานที่กองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติจะได้รับ account จากงานวิเทศสัมพันธ์ในวันรายงานตัว โดย account ที่ได้รับจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi, LAN รวมถึงเข้าใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น อีเมล ระบบทะเบียนนักศึกษา E-learnning (cassroom)และ Google Apps ผู้ใช้งานนอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ สามารถขอใช้ CPRU Account ชั่วคราวได้ที่ Help Desk ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ